Voorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Welkom op de website van de Wispe Brouwerij. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Disclamier op onze website (www.wispe.nl en www.wispe.com) zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en de aankopen die u als consument doet via de Website.

1.2 Vóórdat u een koop op afstand aangaat via de website, wordt aan u gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, kunt u geen producten kopen via de website.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden worden aan u ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat u deze op een eenvoudige manier kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager. Op uw verzoek worden deze algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toegezonden.

1.4 Wij adviseren u een afdruk van deze voorwaarden te maken en te bewaren of een digitale kopie op te slaan. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Bij het plaatsen van een nieuwe bestelling is de dan geldende versie van deze voorwaarden van toepassing. Raadpleeg s.v.p. bij elke bestelling de dan geldende versie van deze voorwaarden.

2. Identiteit van de ondernemer en contactgegevens

2.1 Wispe Brouwerij B.V. hierna te noemen “wij” of “Wispe” Gevestigd te Weesp. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

KvK-nummer: 7221.3086

Adres: Herengracht 16, 1382 AE Weesp (Nederland)

BTW-nummer:  NL8590.32.413.B01

Toepasselijke beroepsregels:

Nederlandse Reclamecode (www.reclamecode.nl)

Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (www.stiva.nl)

3. Onze Producten

3.1 Om artikelen te kunnen bestellen, dient u minimaal 18 jaar oud te zijn. Ook degene die de artikelen in ontvangst neemt dient minimaal 18 jaar te zijn (zie artikel 5.3).

3.2 De actuele prijzen van onze producten vindt u op de Website. De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Er worden afleveringskosten in rekening gebracht, afhankelijk van het aantal producten dat u bestelt. De afleveringskosten en eventuele bijkomende kosten zijn vermeld op de Website. Indien u niet akkoord gaat met de afleveringskosten en/of het totaalbedrag, kunt u de bestelprocedure afbreken. Indien u de bestelprocedure voltooit, bent u de totaalprijs inclusief afleveringskosten verschuldigd.

3.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen of bepalingen. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden.

4. Totstandkoming van de overeenkomst en betaling

4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra wij uw bestelling via het bestelformulier op de Website ontvangen en u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tijdens de bestelprocedure kunt u de gegevens controleren en eventuele invoerfouten corrigeren. Lees en controleer s.v.p. elke pagina van de bestelprocedure voordat u verder klikt. Het is mogelijk meerdere producten tegelijkertijd te bestellen. Wij zijn gerechtigd bestellingen van producten met een verschillende levertijd te weigeren.

4.2 De betaalmogelijkheden zijn op de bestelpagina’s vermeld. De algemene voorwaarden van de payment service provider (Mollie BV) zijn van toepassing op het betalingsproces.

4.3 Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. U kunt geen recht doen gelden op de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst(en) en/of enige vergoeding, alvorens wij de betaling hebben ontvangen.

4.4 Na ontvangst van uw bestelling zenden wij u een bevestiging per e-mail (de “Bevestigingsmail”). U kunt de Bevestigingsmail afdrukken en opslaan. Als u geen Bevestigingsmail ontvangt binnen één werkdag nadat u het bestelformulier op de website heeft ingevuld, is geen overeenkomst tot stand gekomen en verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze Website

4.5 Wij kunnen ons – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen wij een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

4.6 Voor alle producten op de Website geldt: leverbaar zolang de voorraad strekt. Indien wij het product niet meer leveren, behouden wij ons het recht voor de koop te ontbinden; indien deze situatie zich voordoet zullen wij u op de hoogte stellen.

5. Aflevering / Afhalen

5.1 Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt in het bestelformulier op de Website. Wispe verstuurt geen artikelen naar een postbus- of antwoordnummer.

5.2 We zullen geaccepteerde bestellingen waarvan de artikelen op voorraad zijn met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 15 dagen, nadat de betaling is ontvangen, uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De bezorging wordt uitgevoerd door een post- of koeriersbedrijf.  Rondom extra drukke periodes zoals feestdagen kunnen afwijkende levertijden gelden. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de bezorging of verkeerde aflevering door het post- of koeriersbedrijf, zij hanteren hun eigen voorwaarden waar wij aan gebonden zijn. Informeer bij Wispe Brouwerij BV naar de toepasselijke voorwaarden van het post- of koeriersbedrijf waar wij gebruik van maken. 

5.3 Degene die het bestelde product in ontvangst neemt dient minimaal 18 jaar te zijn. De bezorger kan vragen om een identiteitsbewijs. Indien geen persoon van 18 jaar of ouder aanwezig is om het bestelde product in ontvangst te nemen, is de bezorger gerechtigd afgifte van het product te weigeren en/of later opnieuw een poging te wagen het product te bezorgen, zonder hiertoe verplicht te zijn.

5.4 Indien de artikelen op voorraad zijn, is de standaard levertijd voor afhaalorders 3-5 werkdagen, tenzij anders aangegeven. Je kunt je bestelling afhalen tijdens de openingstijden van de winkel. Ons adres, contactgegevens en de openingstijden vindt u op deze Website. U kunt de bestelling op vertoon van de e-mail die je ontvangt naar aanleiding van je bestelling ophalen in de winkel. Neemt u ook een geldig identiteitsbewijs mee zodat wij kunnen controleren dat u minimaal 18 jaar bent.

6. Herroepingsrecht voor consumenten

6.1 Indien u consument bent, kunt u de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden (herroepen). Wij mogen u vragen vrijwillig de reden hiervan aan ons te melden; u bent niet verplicht de reden aan ons op te geven. Als u gebruik maakt van dit herroepingsrecht voor consumenten stuurt u dan een e-mail naar info@wispe.nl of (aangetekende) brief (zie het adres in artikel 2.1). Vermeld in uw schrijven in elk geval: naam, adres woonplaats, ordernummer en eventueel de reden van herroeping.

6.3  Na ontvangst van uw schrijven neemt Wispe contact met u op om afspraken te maken omtrent de retournering van de producten. De kosten voor het terugsturen, zijn voor rekening van de consument. Het artikel moet in goede conditie worden geretourneerd. Dit betekent dat het artikel compleet, niet gebruikt, onbeschadigd, ongedragen dient te zijn en bier en andere dranken onaangebroken. Het artikel zit, indien mogelijk, nog in de originele verpakking. Bovendien moet de kassabon of factuur getoond kunnen worden.

6.4 Het retourneren moet zo snel mogelijk gebeuren, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat wij met u hierover afspraken hebben gemaakt. De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

a. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, bijvoorbeeld Wispe bierflessen en Wispe fusten.

b. volgens specificaties van u vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

c. cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd.

d. overige in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek genoemde producten en diensten.

6.5 Het is mogelijk om kleding om te ruilen voor een andere maat. Ruilen is mogelijk in de winkel van Wispe. Daar kunt u het product omruilen voor een andere maat indien wij deze op voorraad hebben.

7. Gevolgen van terugzending resp. herroeping

7.1 Als u een product aan ons terugzendt omdat het gebrekkig is, zullen wij u zonder verdere kosten een vervangend product zenden. In dat geval ontvangt u de koopprijs en verzendkosten van het oorspronkelijke product niet retour.

7.2 Als u de overeenkomst herroept (ontbindt) met inachtneming van artikel 6 en geen vervangend product wenst te ontvangen, vergoeden of crediteren wij de door u betaalde koopprijs, inclusief eventuele leveringskosten en andere bedragen die u ons betaald heeft voor het betreffende aan ons geretourneerde product, nadat wij hiervoor de noodzakelijke informatie en de producten in goede orde retour hebben ontvangen.

7.3 Voor de wijze van terugbetaling nemen wij contact met u op, tenzij wij voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u heeft gebruikt.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De inhoud van deze Website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, apps en overige programmatuur zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Wispe Brouwerij B.V., een gelinieerde onderneming of de betreffende rechthebbende.

8.2 U mag deze Website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelstelling van deze algemene voorwaarden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wispe Brouwerij B.V. is het niet toegestaan enig onderdeel van deze site te reproduceren, kopiëren, verveelvoudigen, afgeleide werken te vervaardigen of op enigerlei wijze te exploiteren.

9. Aansprakelijkheid

9.1 E-mails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Wispe staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

9.2 Afbeeldingen op deze Website zijn voor illustratieve doeleinden. Hoewel wij ons inspannen om de kleuren accuraat te tonen, kunnen wij niet garanderen dat uw beeldscherm de kleuren correct weergeeft. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

10. Vrijwaring

10.1 Door gebruik te maken van de Website vrijwaart u Wispe van alle aanspraken die verband houden met het niet naleven van deze voorwaarden door u.

11. Slotbepalingen

11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen binnen bekwame tijd nadat u gebreken in het geleverde product of de geleverde dienst heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons door een e-mail te sturen naar info@wispe.nl.

11.2 De artikelen 6 en 7 zijn van niet van toepassing indien de koper handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

11.3 Wispe mag de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u overdragen aan een derde.

11.4 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen kopiëren, invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Wispe Brouwerij BV
Herengracht 16
1382AE Weesp

info@wispe.nl

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten

…………………………………………………………….………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………….……….herroep.

Besteld op / ontvangen op*:

……………/……………/……………

Bestelnummer:

………………………………………..

Naam:

De heer / Mevrouw*………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………….……………….

………………………………………………………………………………

Handtekening:

……………………………………………………..

* Doorhalen wat niet van toepassing


Voorwaarden versie:
 8 januari 2023

Book a Table