Disclaimer

1. Voorwaarden
Deze website en bijbehorende domeinnamen zijn eigendom van Wispe Brouwerij B.V. gevestigd te Weesp. Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaar je je akkoord met de volgende voorwaarden.

Deze website is slechts bestemd voor bezoekers vanaf 18 jaar. Je verklaart hierbij dat je 18 jaar of ouder bent. Ons privacy- en cookiebeleid vind je hier. Kun je niet instemmen met de voorwaarden of dit beleid, gebruik deze website dan niet.

2. Toepasselijk recht
Door deze website te bezoeken accepteer je dat het Nederlands recht hierop van toepassing is. Je accepteert dat alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

3. Aansprakelijkheid Wispe
Wispe stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. Wispe geeft echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. Wispe is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Wispe is niet aansprakelijk voor informatie die door derden aan Wispe ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze website. Wispe is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

4. Eigen risico
Door het bezoeken van deze website accepteer je dat gebruik van deze website voor eigen risico is. Geen van de partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en indirecte schade, gevolgschade en andere schade welke kunnen ontstaan door een al dan niet mogelijke toegang, gebruik, browsen en het downloaden van materiaal van deze website, veroorzaakt door virussen, bugs, menselijke of technische fouten, gebreken aan hardware, software of netwerk, of andere gebreken of vertragingen in netwerkverbindingen of gegevensoverdracht. Het downloaden, ook indien uitdrukkelijk toegestaan en mogelijk gemaakt op de website, is voor eigen risico.

5. Onrechtmatige teksten
Ondanks dat Wispe betrokken is in het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website en de door derden op de site geplaatste teksten of andere materialen kan inzien en monitoren, accepteert Wispe geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor claims met betrekking tot de inhoud van de teksten of materialen van derden. Wispe behoudt zich het recht voor de door derden op de site geplaatste teksten te allen tijde te verwijderen.

6. Intellectuele eigendomsrechten
Dit is een website van Wispe. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, berusten bij Wispe of bij derden die Wispe een licentie hebben verstrekt. Je erkent en stemt ermee in dat het uitdrukkelijk is verboden om materialen, zoals beeldmerken en logos, audio -en videomaterialen, banners, teksten en de structuur en indeling evenals de broncode van deze site te wijzigen, te verveelvoudigen en te hergebruiken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder begrepen het exploiteren van eigen internetpagina’s, behalve in het geval Wispe vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Wispe zal haar intellectuele eigendomsrechten met al haar toekomende rechtsmiddelen in rechte handhaven en afdwingen.

8. Merken
Alle woordmerken op deze site zijn eigendom van Wispe. Zonder schriftelijke toestemming van Wispe is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

9. Privacy
Indien je op de Wispe website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat je ons deze gegevens verstrekt.

10. Hyperlinks
Deze website bevat links naar websites die door derden worden aangeboden en beheerst, en waarover Wispe geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat Wispe de inhoud van de door derden beheerste sites heeft overzien of goedgekeurd of dat er associaties of sponsoringrelaties bestaan tussen Wispe en derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Wispe is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van websites waartoe bezichtiging via links op websites van of naar Wispe mogelijk zijn gemaakt. Het gebruiken van links vindt plaats op eigen risico.

11. Wijzigingen
Wispe behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen wanneer zij dit noodzakelijk acht, zonder daarvoor enige voorafgaande waarschuwing te plaatsen. Door deze site te bezoeken, accepteer je dat je gebonden bent aan de herziene voorwaarden. Wispe raadt je derhalve aan regelmatig de voorwaarden te lezen.

Book a Table